Muhammad


The Sealed Nectar in Tamil (Ar-Raheeq Al-Makhtum - அர்ரஹீக்குல் மக்தூம்) Audio MP3 High Quality (HQ)
நபி (ஸல்) அவர்களின் வாழ்நாளில் ஷைக் ஸிபூர்-ரஹ்மான் அல் முபாரக்புரி அவர்களின் வாழ்க்கையில் முழுமையான அதிகாரப்பூர்வ புத்தகம் உள்ளது. இது உலக முஸ்லிம் லீக் முதல் பரிசு வென்ற புத்தகமாக கௌரவிக்கப்பட்டது. புத்தகம் முஹம்மது வாழ்க்கை பல்வேறு கட்டங்களை கணக்கில் எடுத்து. இந்த புத்தகம் குர்ஆன் பப்ளிஷிங் மற்றும் அச்சகம், ரியாத் ஆகியவற்றிலிருந்து விரிவான மேற்பார்வைக்கு உட்பட்டது மற்றும் அனைத்து ரசிகர்களுக்கும் நம்பகமானதாகவும் பொருத்தமானதாகவும் கருதப்பட்டது. நபிகள் நாயகம் (ஸல்) […]

The Sealed Nectar (Ar-Raheeq Al-Makhtum) in Tamil (PDF / ...


The Life of Muhammad (S) - (Makkan & Madinah Periods) - Audio / MP3
To truly understand the age we live in and our role as Muslims, we should look to the life of our Beloved Prophet Muhammad (SAW). Primarily based on Ibn Katheer’s book on the Seerah, these series of lectures are an invaluable source of well-presented and inspiring storytelling well-supported by evidence […]

The Life of Muhammad (S) – (Audio / MP3 ...


Translation of The Noble Quran in the Tamil ((தமிழ் மொழிபெயர்ப்புடன்_குர்ஆன்) Language (Audio / MP3 / CD / ISO Image) 1
தெய்வீக அறிவுரைகளோடு சேர்ந்து மனிதகுலத்திற்கு நற்செய்தியைப் பிரசுரிக்கும் குர்ஆன் புத்தகம் ஆவிக்குரிய மற்றும் புத்திஜீவித விமானங்களில் மனிதனின் சத்தியத்தை கண்டுபிடித்ததன் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துகிறது. ஒவ்வொரு புத்தகம் அதன் குறிக்கோள் மற்றும் குர்ஆனின் நோக்கம் கடவுளின் படைப்புத் திட்டத்தை மனிதன் அறிந்திருக்க வேண்டும். அதாவது, கடவுள் ஏன் இந்த உலகத்தை படைத்தார் என்று மனிதன் சொல்ல; பூமியில் மனிதன் நிலைநாட்டப்படுவது என்ன? இறப்புக்குப் பிறகும் மனிதன் இறந்துவிட்டால், அவன் மரணத்திற்குப் பின் […]

Al Quran with Tamil (தமிழ்) Translation (Audio / MP3)Translation of the Meanings of The Noble Quran (Коран) in the Russian (ру́сский) Language
Коран, книга, которая приносит радостную весть человечеству вместе с божественным предостережением, подчеркивает важность открытия человеком истины как на духовном, так и на интеллектуальном уровне. Каждая книга имеет свою цель, и цель Корана состоит в том, чтобы заставить человека осознать план Творения Бога. То есть, чтобы сказать человеку, почему Бог создал […]

Translation of The Noble Quran in the Russian (ру́сский) ...


A-Simple-Guide-to-Self-Ruqyah---Muhammad-Tim-Humble
Many of us are suffering and we don’t know how to help our loved ones and ourselves. These problems can range from getting married, getting pregnant, marital issues, struggles with children, finding suitable employment, mental and physical health, spiritual problems, issues with wealth and property or even living under an oppressor. […]

A Simple Guide to Self Ruqyah – Muhammad Tim ...


The historical Sermon that the Holy Prophet Mohammed (SAW) delivered from Mount Al-Rahmat in Arafat is a principal ordinance of fundamental Principles of Islamic Laws and Ethics. It guarantees for Peace, Progress and Harmony amongst people. This sermon was delivered more than 1417 years ago on the eve of hajj. […]

The Last (Farewell) Sermon of Prophet Muhammad (SAW)Towards Understanding the Qur'an - Abridged Tafsir Version of Tafhim al-Qur'an - Sayyid Abul A'la Mawdudi - Zafar Ishaq Ansari
Towards Understanding the Qur’an Abridged version is a fresh English rendering of Tafhim al-Qur’an, Maulana Syed Abu Ala Moududi’s monumental and masterly Urdu translation of the Qur’an and a selection of his commentary. Here is a work with a difference, by a scholar of an entirely different sort. An immense […]

Towards Understanding the Quran (English Tafsir)


Sayyid Abul Ala Maududi - Tafhim ul-Quran (English Tafsir) - The Meaning of the Quran 4
The Meaning of the Qur’an is a fresh English rendering of Tafhim-ul-Qur’an, Maulana Syed Abu Ala Moududi’s monumental and masterly Urdu translation of the Qur’an and a selection of his commentary. The translator has undertaken the delicate and difficult task of rendering this work in English under the guidance of […]

Tafhim-ul-Qur’an – The Meaning of the Qur’an (English Tafsir)


Translation of the Meanings of The Noble Quran in the Uyghur – Uighur Language (PDF) 1
The Quran, a book which brings glad tidings to mankind along with divine admonition, stresses the importance of man’s discovery of truth on both spiritual and intellectual planes. Every book has its objective and the objective of the Quran is to make man aware of the Creation plan of God. […]

Translation of the Meanings of The Noble Quran in ...Concept of God in Major Religions
There has always been a question in the minds of people about the existence of God. All major religions have believed in one god or another. Thus, believing in a supreme being that is omnipotent and omniscience is essential to the existence of mankind. This video lecture (with Q&A Session) […]

Concept of God in Major Religions – Video


Answers To Non Muslims Common Questions About Islam
Most non-Muslims / Muslims are not convinced about the truth of Islam because there are a few questions about Islam at the back of their minds that remain unanswered. This very well written book / audiobook will answers the common questions in a very logical and simple way a common man can […]

Answers To Non Muslims Common Questions About Islam


Is The Quran God's Word? 1
Islam is not the name of some unique religion presented for the first time by Prophet Muhammad (pbuh) who should, on that account be called the founder of Islam. The Qur’an states that Islam – the complete submission of man before his one and only Unique Creator – is the one and […]

Is the Qur’an God’s Word?